Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle (zwem)lessen bij SwimStar.

Deelname

Voor deelname aan de zwemlessen kunt u contact opnemen met SwimStar. Voor meer informatie over de locaties en lestijden kunt u ook terecht op onze internetsite: www.swimstar.nl.

Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld ontvangt u een bewijs van inschrijving.

Indien er voor de zwemles van uw keuze een wachtlijst bestaat, dan is de datum van inschrijving uw volgnummer.

Als er een plaats beschikbaar is of komt , wordt er na telefonisch overleg met u een startdatum en – tijd voor de lessen afgesproken. U ontvangt een schriftelijke bevestiging met alle relevante informatie, waaronder het te betalen lesgeld.

Veranderen van dag en/of tijd is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn. Veranderen kan alleen in overleg met SwimStar.

De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de zwemlessen is 4 jaar.

 

Duur tot het behalen van het zwemdiploma

Gemiddeld doet een vierjarig kind er 2 periodes van 8 lessen over om het diploma “Zelfredzaamheid” te halen. Dit heeft te maken met de motorische en cognitieve vaardigheden die nog in ontwikkeling zijn. Ook de inzet van het kind en de mate van absentie hebben vanzelfsprekend invloed op deze termijn.

Na het behalen van het diploma “Zelfredzaamheid” doet een kind nog gemiddeld 5 periodes van 8 lessen over het behalen van het zwemdiploma. Dit diploma staat gelijk aan het zwemdiploma C.

De periodes zoals hierboven genoemd zijn slechts ter indicatie en worden door SwimStar niet gegarandeerd.

 

Diplomazwemmen

De Starfish Swimming zwemlessen worden afgesloten met het Starfish Swimming zwemdiploma. Dit zwemdiploma betekent dat uw kind zwemveilig is. Het Starfish Swimming zwemdiploma kan alleen uitgegeven worden door organisaties die volgens de methode van Starfish Swimming werken en aangesloten zijn bij een Starfish Aquatics Institute approved training center. In Nederland zijn verschillende zwemdiploma’s op de markt. Er is geen landelijk, door de overheid erkend, zwemdiploma.

Pas als uw kind voldoet aan normen van het diploma mag uw kind afzwemmen op de door SwimStar aangegeven plaats en tijd.

Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met daarop de afzwemdatum en alle relevante informatie.

 

Betaling van lesgelden

De betaling van het lesgeld van de reguliere zwemlessen geschiedt per periode van 8 lessen vooruit na ontvangst van de factuur via een bankoverschrijving o.v.v. de voor- en achternaam van het kind.

Het lesgeld voor de periode dient voor aanvang van de betreffende periode te zijn voldaan.

Indien het lesgeld niet tijdig is voldaan, kan uw kind alleen aan de les deelnemen na betaling van een losse les en administratiekosten (€ 25,00).

Voor iedere inschrijving en het diploma-zwemmen worden (administratie) kosten berekend.

De prijs van de lessen en activiteiten worden periodiek door SwimStar opnieuw vastgesteld.

Bij tussentijdse opzegging van inschrijving, b.v. bij een verhuizing, hanteren wij een opzegtermijn. Opzeggen dient u één maand voor aanvang van een nieuwe periode van 8 lessen schriftelijk of via email aan ons kenbaar te maken.

 

Betalingen

De gelden voor de lesperiode dienen ook te worden betaald indien u, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de lessen, tenzij SwimStar u van uw betalingsverplichting heeft ontheven.

Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, heeft SwimStar het recht om aan u / uw kind de toegang tot het zwembad te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

Indien SwimStar genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, zullen de rente ad 1% per maand (dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is) en de buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering, vermeerderd met de vervallen rente, alsmede de gerechtelijke kosten en de kosten van tenuitvoerlegging van een verkregen rechtelijke uitspraak (met een minimum van € 40,00) voor rekening van de klant komen. De deelname aan de zwemlessen wordt op grond hiervan als beëindigd beschouwd.

 

Recht op inhalen of restitutie van lesgeld

Op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, 1e & 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei in lustrumjaren, Hemelvaartsdag, 1e & 2e Pinksterdag en 1e & 2e Kerstdag) komen de lessen te vervallen. Deze lessen worden niet in rekening gebracht.

Gedurende 6 weken tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio van het zwembad zijn er géén zwemlessen. Deze periode zal niet in rekening worden gebracht. Indien u op vakantie gaat buiten deze periode van zes weken, dan bent u gedurende uw afwezigheid wél lesgeld verschuldigd.

In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit door telefonisch of per e-mail door te geven. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats. Gemiste lessen kunnen in overleg met SwimStar worden ingehaald.

Indien er door overmacht onzerzijds géén les of activiteit kan plaatsvinden zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste lessen zal een inhaalmoment gepland worden. Lesgeld wordt niet gerestitueerd. De door u eventueel geleden (gevolg)schade zal niet worden vergoed.

 

Privacybescherming

Met in acht neming van de wet bescherming persoonsgegevens zal SwimStar strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en die van het kind omgaan. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van het kind verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden door SwimStar dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Door ondertekening van het contract gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

 

Diversen

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van SwimStar. Door het volgen van de lessen aanvaardt u deze algemene voorwaarden.